نگهداری گل پوتوس (پتوس)
نگهداری گلهای آپارتمانی انواع گلهای آپارتمانی پوتوس مهمترین گل آپارتمانی محلات بوده و بهترین کیفیت تولید پوتوس ایران درمحلات میباشداین گل در حال حاضر بیشترین ح

نام فارسی   :پوتوس

نام علمی Scindapsus aureus Syn Epipremunmreum aureum :

نام انگلیسی :   Pothos; Tvy- arum

خانواده : Araceae

پوتوس مهمترین گل آپارتمانی محلات بوده و بهترین کیفیت تولید پوتوس ایران درمحلات میباشداین گل در حال حاضر بیشترین حجم صادرات گل آپارتمانی محلات را به خود اختصاص داده است.

روش تکثیر:

قلمه شاخه از انتهای گیاه ه طول10 Cm ازاواخر بهار تا اواسط تابستان با درجه حرارت24-21 درجه سانتیگراد و نیز قلمه برگی حاوی یک جوانه در اواخر بهار

نوع خاک 3/1 : خاک باغچه + 3/1 خاک برگ + 3/1 ماسه

شکل ظاهری برگ وگل:

بالا رونده با ریشه های هوایی در اطراف گره ها – برگهای جوان تخم مرغی شکل با نوک تیز به رنگ سبز براق ویا بصورت ابلق با لکه های سفید یا زرد ، برگهای مسن به صورت قلبی شکل – به دز فرم آویز یا چماغی پرورش می یابد .

نیازهای محیطی:

دما:معتدل تا گرم حداقل دما 19-16 درجه سانتیگراد حداکثر دما30 درجه سانتیگراد

نور: متوسط

آبیاری: متوسط

آفات و بیماریها: نسبتا مقاوم

,نگهداری گلهای آپارتمانی, انواع گلهای آپارتمانی, پرورش گلهای آپارتمانی,گل و گیاهان آپارتمانیمنبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :