اسم دختر با ف
فهرست اسم های زیبای دخترانه با ف. تمامی اسم های دختر شروع شده با ف را در یک لیست مشاهده نمایید را در آکاایران بخوانید
آکاایران: فاخته فاخته اسم دخترانه است، معنی فاخته: (عربی) 1- پرنده ای از خانوادهی کبوتر؛ کوکو، صلصل؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب؛ 3- (اَعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین(ع) مکنی [کنیهی او] به ام هانی.
Image result for ‫اسم دختر با ف‬‎

آکاایران: اسم دختر با ف

فاخره فاخره اسم دخترانه است، معنی فاخره: (عربی) (مؤنث فاخر)،   فاخر.
 
فادیا فادیا اسم دخترانه است، معنی فادیا: (عربی) نجات بخش، منجی.
 
فادیه فادیه اسم دخترانه است، معنی فادیه: (عربی) زنِ نجات دهنده، زنِ آزاد کننده.
 
فاضله فاضله اسم دخترانه است، معنی فاضله: (عربی) (مؤنث فاضل)،   فاضل. 1- و 2-
 
فاطره فاطره اسم دخترانه است، معنی فاطره: (عربی) (مؤنث فاطر)، ( فاطر.
 
فاطمه فاطمه اسم دخترانه است، معنی فاطمه: فاطمه: در لغت و اصطلاح عرب به زنی گفته می شود که فرزند خود را از شیر باز گرفته است   فاطمه نام دختر پیامبر اسلام (ص) است که فرمود :دخترم را از آن جهت فاطمه گویند که: «ان الله عزوجل فطمها و فطم من احبها من النار»   همانا خداوند متعال او وکسانی که او را دوست دارند از آتش جهنم باز می دارد . همچنین امام باقر( ع) فرمود : وقتی که جده ام فاطمه (س) به دنیا آمد خدای عزوجل به فرشته ای وحی نمود که نام فاطمه را برزبان پیامبر گرامی اسلام(ص)جاری سازد   به همین جهت نام « فاطمه» از اذکار ربّانی است.
 
فاطمه حورا فاطمه حورا اسم دخترانه است، معنی فاطمه حورا: (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و حورا.
 
فاطمه زهرا فاطمه زهرا اسم دخترانه است، معنی فاطمه زهرا: (عربی) (اَعلام) ام ابیها و ام الائمه و ام الحَسنین، صدیقه کبری دختر پیامبر اسلام(ص) و خدیجه دختر خویلد.
 
فاطمه زینب فاطمه زینب اسم دخترانه است، معنی فاطمه زینب: از نام های مرکب  ← فاطمه و زینب.
 
فاطمه سما فاطمه سما اسم دخترانه است، معنی فاطمه سما: (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و سما.
 
فاطمه سیما فاطمه سیما اسم دخترانه است، معنی فاطمه سیما: (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و سیما.
 
فاطمه عذرا فاطمه عذرا اسم دخترانه است، معنی فاطمه عذرا:   (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و عَذرا.
 
فاطمه محیا فاطمه محیا اسم دخترانه است، معنی فاطمه محیا: (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و محیا.
 
فاطمه معصومه فاطمه معصومه اسم دخترانه است، معنی فاطمه معصومه: (عربی) 1- از نام های مرکب، ا فاطمه و معصومه؛ 2- فاطمهی بیگناه و پاک.
 
فاطمه نسا فاطمه نسا اسم دخترانه است، معنی فاطمه نسا: (عربی) از نام های مرکب،   فاطمه و نسا.
 
فاطیما فاطیما اسم دخترانه است، معنی فاطیما: (= فاطمه) (اعلام) دهکده  ای در غرب پرتغال، نزدیکی لیریا. در نزدیکی آن در سال 1917 میلادی چند چوپان بچه مدعی دیدار حضرت مریم شدند. از آن پس، آن محل زیارتگاه شد و امروز یکی از مراکز بزرگ زیارتی کاتولیکان رومی است.
 
فایضه (فائضه) فایضه (فائضه) اسم دخترانه است، معنی فایضه (فائضه): (عربی) (مؤنث فایض، فائض) فیض رسان، فایده بخش (زن).
 
فائزه فائزه اسم دخترانه است، معنی فائزه: (عربی) ( مؤنث فائز) زن رستگار؛ +   فائز.
 
فائقه فائقه اسم دخترانه است، معنی فائقه: (عربی) 1- (مؤنث فائق) عالی، برتر؛ 2- زنی که از حیث جمال بر همگان برتری داشته باشد.
 
فتانه فتانه اسم دخترانه است، معنی فتانه: (عربی) 1- (به مجاز) فتان، بسیار زیبا و دل فریب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) با زیبایی و دل فریبی.
 
فجر فجر اسم دخترانه است، معنی فجر: (عربی) 1- نوری که از مدتی پیش از طلوع خورشید به زمین می  تابد، سپیده  ی صبح، فلق؛ 2- سوره  ی هشتادو نهم از قرآن کریم ، دارای سی آیه.
 
فخرالزمان فخرالزمان اسم دخترانه است، معنی فخرالزمان: (عربی) شخص برجسته، گزیده، و مایهی مباهات در زمان خود.
 
فخرجهان فخرجهان اسم دخترانه است، معنی فخرجهان: (عربی ـ معرب) موجب نازش و افتخار دنیا.
 
فخری فخری اسم دخترانه است، معنی فخری: (عربی ـ فارسی) (فخر + ی (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-
 
فخریه فخریه اسم دخترانه است، معنی فخریه: (عربی) (فخر + ایّه (پسوند نسبت))، منسوب به فخر،   فخر. 1- ، 2- و 3-
 
فرانک فرانک اسم دخترانه است، معنی فرانک: (= فرانگ) 1- به معنی پروانه؛ 2- (اَعلام) 1) نام دختر برزین و زن بهرام گور؛ 2) (در شاهنامه) نام مادر فریدون پادشاه کیانی در داستان های ملی.
 
فرانه فرانه اسم دخترانه است، معنی فرانه: پروانه، فرانک، فرانق.
 
فرتاش فرتاش اسم دخترانه است، معنی فرتاش: (دساتیر) وجود که در برابر عدم است. (از بر ساختهی فرقه آذرکیوان ـ برهان. چ معین.)
 
فرح فرح اسم دخترانه است، معنی فرح: (عربی) شادمانی، سُرور، شاد شدن، شادمان گردیدن.
 
فرح انگیز فرح انگیز اسم دخترانه است، معنی فرح انگیز: (عربی ـ فارسی) برانگیزندهی شادی، شادی بخش، مفرح.
 
فرح دخت فرح دخت اسم دخترانه است، معنی فرح دخت: (عربی ـ فارسی) (فرح + دخت = دختر) دختر شاد و خوشحال.
 
فرح روز فرح روز اسم دخترانه است، معنی فرح روز: (عربی ـ فارسی) 1- آن که روزگارش به شادمانی و سُرور است؛ 2- (به مجاز) خوشبخت و کامیاب.
 
فرح نسا فرح نسا اسم دخترانه است، معنی فرح نسا: (عربی) (فرح + نسا)، زنی که موجب شادی و شادمانی باشد، شادی آور، شادمان کننده.
 
فرح نوش فرح نوش اسم دخترانه است، معنی فرح نوش: (عربی ـ فارسی) (فرح + نوش)، 1- شادمانی و سُرور جاوید؛ 2- (به مجاز) آن که همیشه شادمان است، همیشه شاد.
 
فرحانه فرحانه اسم دخترانه است، معنی فرحانه: (عربی) (مؤنث فرحان)،   فرحان.
 
فرحزاد فرحزاد اسم دخترانه است، معنی فرحزاد: (فرح = شادمانی و سرور + زاد = زاده)، 1- زاده  ی شادمانی و سرور؛ 2- ویژگی کسی که تولدش موجب شادمانی و سرور است؛ 3- (به مجاز) نوزاد خوشقدم و خوش یمن.
 
فرحناز فرحناز اسم دخترانه است، معنی فرحناز: (عربی ـ فارسی) 1- آن که مسرور و شادمان است و دارای ناز و عشوه است؛ 2- (به مجاز) زیبا روی مسرور و شادمان.
 
فرّخ فرّخ اسم دخترانه است، معنی فرّخ: 1- خجسته و مبارک و فرخنده؛ 2- (در قدیم) خوشبخت و کامیاب؛ 3- بزرگوار و ارجمند؛ 4- موزون و دلپذیر؛ 5- خوش و خوب؛ 6- (در حالت شبه جمله) خوشا، نیکا.
 
فرّخ لقا فرّخ لقا اسم دخترانه است، معنی فرّخ لقا: (فارسی ـ عربی) 1- خوش صورت، زیبا چهر، زیباروی، نیکو دیدار، خوش برخورد؛ 2- (اَعلام) قهرمان داستان امیر ارسلان رومی، دختر پترس شاه فرنگی، که امیر ارسلان با دیدن تصویرش، عاشق او شد و در صدد یافتن او برآمد.
 
فرّخ ناز فرّخ ناز اسم دخترانه است، معنی فرّخ ناز: 1- ویژگی آنکه خوشبخت و کامیاب است و دارای ناز و کرشمه است؛ 2- دارای ناز و غمزه و کرشمهی خوب، خوش و موزون.
 
فرخنده فرخنده اسم دخترانه است، معنی فرخنده: 1- موجب رویداد یا پیامدهای خوشایند و خوب، مبارک، خجسته؛ 2- (در قدیم) نیک بخت و کامروا.
 
فردخت فردخت اسم دخترانه است، معنی فردخت: [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورَد؛ (به مجاز) مایهی جلال و شکوه؛ زیبایی و برازندگی + دخت = دختر] 1- روی هم به معنی دختری که شکوه و جلال آن در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد؛ 2- دختر مایهی جلال و شکوه، دختری که دارای زیبایی و برازندگی است.
 
فردوس فردوس اسم دخترانه است، معنی فردوس: (در عربی فردَوس) 1- (معرب از فارسیِ پردیس)، بهشت؛ 2- (اَعلام) شهرستانی در جنوب غربی استان خراسان رضوی.
 
فردیس فردیس اسم دخترانه است، معنی فردیس: پردیس، فردوس، بهشت.
 
فرزانه فرزانه اسم دخترانه است، معنی فرزانه: دارای خِرَد و پختگی، خِرَدمند، دانا.
 

فرشته فرشته اسم دخترانه است، معنی فرشته: 1- (در ادیان) موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان و غیر قابل رؤیت که مأمور اجرای اوامر خداوند است و مرتکب گناه نمیشود، مَلَک؛ 2- (به مجاز) شخص دارای اخلاق یا رفتار بسیار نیک و پسندیده؛ 3- (به مجاز) دختر یا زن مهربان و زیبا.


فرشیده فرشیده اسم دخترانه است، معنی فرشیده: (فرشید + ه (پسوند نسبت))، منسوب به فرشید،   فرشید.

 
فرصت فرصت اسم دخترانه است، معنی فرصت: (عربی) 1- وقت مناسب برای انجام کاری؛ زمان و وقت؛ 2- (اَعلام) فرصت شیرازی: [1271-1339 قمری]، متخلص به فرصت، ادیب، شاعر، موسیقیدان و نقاش ایرانی عصر قاجار، مؤلف اشکال المیزان در منطق، آثار عجم در تاریخ، بحورالالحان در موسیقی آوازی و دیوان اشعار.
 
فرگل فرگل اسم دخترانه است، معنی فرگل: نوعی پیراهن [برخاسته از فرنگ] که خوشایند و زیبنده و شکوه افزا بوده (است).
 
فرناز فرناز اسم دخترانه است، معنی فرناز: [فر = شکوه و جلال که در بیننده شگفتی و تحسین پدید آورد، زیبایی و برازندگی + ناز = حالت یا رفتاری خوشایند و جذاب همراه با خودنمایی و اِکراه ظاهری، معمولاً برای جلب توجه دیگری، کرشمه و غمزه] 1-روی هم به معنای حالت و رفتار توأم با ناز و کرشمه و غمزه که موجب شکوه و جلال است و در بیننده شگفتی و تحسین پدید میآورَد؛ 2- ناز و غمزهی زیبا و برازنده.
 
فرنگیس فرنگیس اسم دخترانه است، معنی فرنگیس: (اَعلام) نام دختر افراسیاب تورانی و زن سیاوش.
 
فرنوش فرنوش اسم دخترانه است، معنی فرنوش: (دساتیر) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند. [از برساخته های دساتیر میباشد].
 
فرنیا فرنیا اسم دخترانه است، معنی فرنیا: (فر = (در قدیم) (به مجاز) مایهی جلال و شکوه + نیا = پدربزرگ، جد) (به مجاز) ویژگی آن که مایهی جلال و شکوه نیایش میباشد.
 
فروردین فروردین اسم دخترانه است، معنی فروردین: 1- فروردهای پاکان و فروهرهای پارسیان؛ 2- در آیین زرتشتی یکی از فرشتگان موکل به روز نوزدهم هر ماه شمسی (فروردین روز)؛ 3- ماه اول هر سال شمسی (فروردین ماه).
 
فروز فروز اسم دخترانه است، معنی فروز: 1- افروختن، فروزیدن؛ 2- (در قدیم) به معنای روشنایی و نور.
 
فروزان فروزان اسم دخترانه است، معنی فروزان: آنچه بر اثر سوختن روشنایی دهد، فروزنده، شعله ور، مشتعل، روشن، تابناک، درخشنده.
 
فروزنده فروزنده اسم دخترانه است، معنی فروزنده: (صفت فاعلی از فروختن و فروزیدن)، 1- نور و روشنی دهنده ؛ روشن و تابان، افروخته و مشتعل؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) رونق دهنده و زینت بخش، آراینده.
 
فروغ فروغ اسم دخترانه است، معنی فروغ: 1- روشنیای که از آتش ، خورشید و دیگر منابع نورانی میتابد؛ پرتو؛ شعلهی آتش؛ 2- (به مجاز) رونق، درخشندگی و جذابیت؛ 3- (به مجاز) امید به زندگی و شوق و اشتیاق؛ 4- (اَعلام) فروغ فرخزاد [1312-1345 شمسی] شاعرهی ایرانی از مردم تهران. از آثار اوست: اسیر، دیوار، عصیان و تولدی دیگر.
 
فروغ اعظم فروغ اعظم اسم دخترانه است، معنی فروغ اعظم: (فارسی ـ عربی) (فروغ= (غ فروغ) + اعظم= بزرگوارتر، بزرگتر، بزرگوار، بزرگ) 1- ویژگی آن که دارای درخشندگی و روشنایی زیاد است؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
 
فری مهر فری مهر اسم دخترانه است، معنی فری مهر: (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + مهر = خورشید)، 1- خورشید با شکوه و خجسته، آفتاب شکوهمند و مبارک؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
 
فریا فریا اسم دخترانه است، معنی فریا: [فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ا = (پسوند نسبت)]، 1- (به مجاز) خجسته، شکوهمند، مبارک، با شکوه؛ 2- (به مجاز) جذاب، دلپذیر و گیرا.
 
فریال فریال اسم دخترانه است، معنی فریال: (عربی) 1- زیباروی؛ 2- خوش صدا؛ 3- نام پرنده  ای.
 
فریبا فریبا اسم دخترانه است، معنی فریبا: 1- (به مجاز) بسیار زیبا، دل پسند و خوشایند؛ 2- (در قدیم) به معنای فریفته.
 
فریدا فریدا اسم دخترانه است، معنی فریدا: (عربی ـ فارسی) (فرید + ا (پسوند نسبت))، منسوب به فرید،   فرید.
 
فریدخت فریدخت اسم دخترانه است، معنی فریدخت: (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + دخت = دختر)، 1- دختر خجسته و مبارک؛ 2- دختر باشکوه و شکوهمند.
 
فریده فریده اسم دخترانه است، معنی فریده: (عربی) (مؤنث فرید)،   فرید.
 
فریسا فریسا اسم دخترانه است، معنی فریسا: (فری = شگفت انگیز، عجیب + سا (پسوند شباهت))، 1- مانند فری، شبیه به فری؛ 2- (به مجاز) عجیب و شگفت انگیز (از حیث زیبایی).
 
فریما فریما اسم دخترانه است، معنی فریما: (= فریبا)،   فریبا.
 
فریماه فریماه اسم دخترانه است، معنی فریماه: (فری= خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ماه) 1- ماه خجسته و مبارک، ماه شکوهمند و خجسته؛ 2- (به مجاز) زیباروی سعادتمند و باشکوه.
 
فرین فرین اسم دخترانه است، معنی فرین: (فر= شکوه و جلال + ین (پسوند نسبت))، 1- (به مجاز) دارای شکوه و جلال؛ 2- تابه ای از سفال برای پختن نان.
 
فرینا فرینا اسم دخترانه است، معنی فرینا: 1- مهرورز، مهربان؛ 2- دلبر، ستایش؛ 3- بخشش.
 
فریناز فریناز اسم دخترانه است، معنی فریناز: [فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ]  1- ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی زیبا و قشنگ است؛ 2- کرشمه و غمزهی با شکوه؛ 3- (به مجاز) زیباروی نازدارو با شکوه.
 
فرینوش فرینوش اسم دخترانه است، معنی فرینوش: (فری = خجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته + نوش = جاوید) ویژگی آن که دارای خجستگی و شکوهمندی جاوید و ماندگار است.
 
فریوش فریوش اسم دخترانه است، معنی فریوش: (= فریوار)،   فریوار.
 
فصیحه فصیحه اسم دخترانه است، معنی فصیحه: (عربی) (مؤنث فصیح)، ، فصیح 1- ، 2- ،3-.
 
فضه فضه اسم دخترانه است، معنی فضه: (عربی) 1- (در قدیم) به معنای نقره و سیم؛ 2- (اَعلام) نام خادم حضرت فاطمه(س).
 
فضیلت فضیلت اسم دخترانه است، معنی فضیلت: (عربی) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2-ارزش و اهمیت؛ 3- (در قدیم) (در علم اخلاق) ویژگیهای ستودهی اخلاقی در مقابلِ زذیلت.
 
فضیله فضیله اسم دخترانه است، معنی فضیله: (عربی) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2- ارزش و اهمیت، شرف؛ 3- (در قدیم) در علم اخلاق، ویژگی  های ستوده  ی اخلاقی.
 
فوزیه فوزیه اسم دخترانه است، معنی فوزیه: (عربی) زن پیروز در هر کار و امری، رستگار و موفق.
 
فوژان فوژان اسم دخترانه است، معنی فوژان: فریاد، آه و بانگ بلند.
 
فهامه فهامه اسم دخترانه است، معنی فهامه: (عربی) (مؤنث فَهام)،   فَهام.
 
فهمیده فهمیده اسم دخترانه است، معنی فهمیده: (عربی ـ فارسی) (صفت فاعلی از فهمیدن)، 1- دارای فهم، دانا؛ 2- (در حالت قیدی) از روی فهم، آگاهانه.
 
فهیمه فهیمه اسم دخترانه است، معنی فهیمه: (عربی) (مؤنث فهیم)،   فهیم.
 
فیروزه فیروزه اسم دخترانه است، معنی فیروزه: (معرب) 1- پیروزه؛ 2- نوعی کانی قیمتی حاوی مس و فسفر، دارای رنگ آبی یا سبز که در جواهر سازی به کار میرود؛ 3- گُهری گران بها و آسمانی رنگ. [فیروزه در پهلوی، Pirojak و معرب آن «فیروزج» است. نام آن به فارسی به معنیِ نصر (پیروزی) است و به همین جهت آن را «حجرالغلبه» گویند و «حجرالعین» هم نامند، زیرا دفع شراز دارندهی خویش می کند و مشهور است که صاعقه را نیز دفع می کند. (از حاشیهی برهان، به اهتمام دکتر معین ص439].
 
فیض محمّد فیض محمّد اسم دخترانه است، معنی فیض محمّد: (عربی) از نام های مرکب، ( فیض و محمّد.
 

.

منبع :

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :