فرارو: آنتوان سوروگین بی شک یکی از مهمترین عکاسان زمان قاجار به شمار می رود.

 آنتوان سوروگین معروف به «تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


ضیافت درباریان در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


جشن در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


درشکه ناصرالدین شاه

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


تابوت ناصرالدین شاه در کاخ

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


ضیافت درباریان در کاخ

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


انتظار برای بار عام ناصرالدین شاه

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


گارد شاهی در شهر

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


صفوف خدم و حشم دربار

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


اردوی شاهی

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مقامات در محکمه داخل کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم ازدواج عزیزالدوله یا ملیجک با اختر الدوله دختر شاه

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم سلام در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


میز پذیرایی در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم های جشن نوروز در کاخ گلستان

تصاویر تاریخی ,دوره قاجار ,عصر قاجاری ,مقالات تاریخی


مراسم استقبال از رضاشاه در میدان توپخانه

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :