عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2)
عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس کجاست,بیت المقدس,مقالات تاریخی
فرارو: اورشلیم یا عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمایی از فراز شهر عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمایی از برج باستانی داوود

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمایی از دروازه دمشق در عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


استخر آب "هزکیه" در بخش مسیحی نشین فلسطین

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


دروازه "یافا"

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


مراسم آتش مقدس در کلیسای مسیحیان قدس

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


مراسم مذهبی مسیحیان در کلیسای عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


مراسم آتش مقدس در کلیسای مسیحیان عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


خیابان داوود در عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


یهودیان مهاجر پایین دیوار ندبه

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


یهودیان مهاجر پایین دیوار ندبه

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


یهودیان مهاجر در پایین دیوار ندبه

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


کوچه های عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


خیابان منتهی به دروازه یافا در عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمای داخلی کلیسای آنگلیکن در عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


مقبره شاهان

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


چشمه باکره در دره "قدرون"

عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


اولین ایستگاه قطار در عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمایی از عکس: بیت‌المقدس پیش از اشغال (2) فلسطین,بیت المقدس,بیت المقدس,مقالات تاریخی


نمایی از بیت المقدس

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :