ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی
مقالات مدیریت و بازاریابی,مراحل ثبت شرکت, ثبت شرکت, انواع شرکت صدور پروانه کسب پروانه کسب به نام شرکت دریافت پروانه کسب متقاضی پروانه کسب مدارک لازم جهت تحصیل

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی

اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته های صنفی بارعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :1) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته های تخصصی آنها. 2) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی

مصوب 9/8/1371 هیئت عالی نظارت

ماده ا – هر فرد که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و یا خرید محل باید جهت  اخذ مجوز لازم به اتحادیه مربوط مراجعه نماید.

تبصره 1- در ابتدای هر سال ضرورت ایجاد واحد صنفی را اتحادیه صنف مربوطه به کمیسیون نظارت شهر و در شهرهای فاقد اتحادیه صنفی شهرداری به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان برای تایید پیشنهاد می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظر خود را اعلام دارد.

تبصره 2- ضرورت ایجاد واحد صنفی بایستی هماهنگ با سیاست دولت در زمینه تامین و تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات تعیین گردد.

ماده 2- اتحادیه موظف است درخواستها رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوصی ثبت و رسید آنرا به متقاضی تسلیم نماید.

ماده 3- اتحادیه با رعایت حق تقدم در خواستهای رسیده موضوع ماده 2 را بررسی و نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15 روز کتبا اعلام می دارد در صورت مثبت بودن جواب اتحادیه متقاضی می تواند نسبت به تهیه مدارک لازم اقدام نماید.

اولویت دریافت پروانه کسب:

ماده 4- اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته های صنفی بارعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :1) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.

2) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

ماده 5 – برای اشخاص حقوقی و مشارکتها ی مدنی موضو ع تبصره یک ذیل ماده 14 قانون نظام صنفی یک پروانه به نام شرکت و با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست کننده و یا احد از شرکاء در مشارکتهای مدنی (که توسط سایر شرکاء کتبا معرفی شده باشند) درصورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

تبصره 1- در صورتی که شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکانهای دیگر ضمن صدور پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیرعامل و یا احد از شرکاء معرفی شده باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره 2- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی در خواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی برای افرادی که مدیر عامل کتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره یک همین ماده کارت مباشرت صادر خواهد گردید.

تبصره 3- در مواردی که شخصی نمایندگی توریع کالاهای شرکتی را عهده دار باشد و از نظر حقوقی شعبه یک شخصیت حقوقی تلقی نشود صدور پروانه کسب برای شخص مزبور مشمول این ماده نبوده و در صورت احراز شرایط و با رعایت سایر مقررات مربوطه پروانه کسب به نام وی صادر خواهد شد.

ماده 6- شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.

2- ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سکونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهرتهران.

تبصره – کمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراکم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سکونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.

3- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

تبصره – در مکانها و شهرهایی که برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص کمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی کفایت می کند.

4- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.

8-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل کسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آرایشی می باشند.

10- موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.

11- مدارک لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.

12- عکس جدید 6 قطعه.

13- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتی که متقاضی پروانه کسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر کتبی اتحادیه می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد نظرکمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره – در صورتی که اتحادیه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداری نماید متقاضی می تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت جهت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده 8- اتحادیه موظف است ماهانه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد و یا قبول صدور پروانه جهت نظارت به کمیسیون ارسال نماید.

ماده 9- برای صنوفی که طبق تصویب هیئت عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است واحدهای صنفی مربوطه موظف به رعایت آن پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهای صنفی که قبلا تاسیس شده و دارای پروانه کسب معتبر می باشند مشمول این ماده نمی شوند.

تبصره 2- توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.

ماده 10- اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات ها و حق بیمه قطعی نشده ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد اقدام نمایند.

ماده 11- اتحادیه موظف است فقط برای کسانیکه پروانه کسب برای آنهاصادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نمایند.

صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

تبصره – صدور کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.

ماده 12-عضویت فرد صنفی در شرکت ها ی تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در اتحادیه مربوطه می باشد.

ماده 13- در صورتی که مورد یا مواردی از شرایط و ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 6 این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذیربط از فرد صنفی اسقاط گردد اتحادیه مربوطه مکلف است حسب اعلام کتبی مراجع قانونی نسبت به ابطال پروانه کسب وی اقدام نمایند.

ماده 14- مبلغ حق عضویت با توجه به هزینه های جاری هر اتحادیه در چهار چوب وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی توسط مجمع امور صنفی ذیربط پیشنهاد و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.حق عضویت مذکور در صورت ضرورت هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره – در اتحادیه های صنفی که واحدهای عضو به درجات و رسته ها ی مختلف تقسیم شده اند این مبلغ می تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خرید و فروش پروانه کسب ممنو ع است. در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوطه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط  لازم صادر کند.

ماده 16- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 6 این آیین نامه نمایند.

تبصره 1- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا کلیه مسئولیت هایی که قانونا به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه کسب می تواند درهر موقع که مقتضی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره 3- صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه قرارداد مذکور در پرونده فرد صنفی خواهد شد.

تبصره 4- دبیر خانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم کارت مباشرت اقدام تا پس از تصویب هیئت عالی نظارت جهت اجرا در سطح کشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبیرخانه هیئت عالی نظارت به منظور یکنواختی پروانه های کسب و کارتهای عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصویب هیئت عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمانهای صنفی ابلاغ می نماید.

ماده 20- کمیسیون های نظارت مکلفند بر حسب هر اتحادیه صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ و یک نسخه آن را جهت هماهنگی لازم به دبیر خانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند:

1- تعیین رسته هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است برحسب تولید توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند.

2-ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3-تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیئت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنان را ضروری تشخیص داده است.

ماده21- این آیین نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاریخ 9/8/1371 به تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان ها ی صنفی کشور رسیده است.

imo.org.ir

 منبع:

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران
منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :