همراه با مدیر موفق در یک ماه


همراه با مدیر موفق در یک ماه▪ روز اول :
راز مدیریت در این است که مقام و موقعیت را ابزاری برای خدمت به دیگران بدانی، نه تریبونی که از طریق آن امتیازخود را به گوش همه برسانی .

روز دوم :
راز مدیریت در به خاطر سپردن این قانون است که :.« انسان ها مهم تر از اشیا هستند »
▪ روز سوم :
راز مدیریت در این است که نسبت به زیردستانت صادق و صمیمی باشی و متوقع نباشی که آنها در صداقت و صمیمیت پیشقدم شوند .
▪ روز چهارم :
راز مدیریت در این است که اعتبار خودت را با دیگران ومشکلات آنها را با خودت قسمت کنی
▪ روز پنجم :
راز مدیریت در این است که طرفدار حقیقت باشی . یادت باشد که در آخر همواره حقیقت برنده است .
▪ روز ششم :
راز مدیریت در این است که همواره هدف نهایی را در« ما واقعاً به دنبال چه هستیم؟ » : نظر بگیری
▪ روز هفتم :
راز مدیریت در این است که احساسات متعادل داشته باشی : از موفقیت مغرور و از شکست ناامید نشو، اما تا می توانی تلاش کن
کارها را درست انجام دهی، نتایج خودشان با هم کنارخواهند آمد .
▪ روز هشتم :
راز مدیریت در این است که حواست را بر کاری که انجام می دهی متمرکز کنی، نه بر خودت به عنوان کننده کار .
▪ روز نهم :

راز مدیریت در این است که انجام کاری را که خودت دوست نداری انجام دهی، از کس دیگری نخواهی .
▪ روز دهم :
راز مدیریت در این است که اول نفع دیگران را در نظربگیری، بعد نفع خودت را .
▪ روز یازدهم :
راز مدیریت در این است که به صدای عقل و شعوردیگران گوش کنی، یعنی به واقعیتی که در پس هر اتفاقی وجود دارد .
▪ روز دوازدهم :
راز مدیریت دراین است که همه چیز را همان طور که هست بپذیری، نه آن طور که دلت می خواهد، یا فکر می کنی باید باشد؛زیرارؤیاهای ناممکن، تنها با گذشتن از مراحل ممکن تحقق می یابند .
▪ روز سیزدهم :
راز مدیریت در این است که بهترین استفاده را از استعدادهای دیگران، همان طور که هستند بکنی و فکر کنی اگر استعدادهای شان جور دیگری بود، بهتر می شد .
▪ روز چهاردهم :
راز مدیریت در دوراندیشی است . به جایی نگاه کن که از دیدرس خارج است، به استعدادهایی که در افق قرار دارند .
▪ روز پانزدهم :
راز مدیریت در این است که به راه حل ها فکر کنی نه به مشکلات .
▪ روز شانزدهم :
راز مدیریت در این است که خود را پایبند سنت ها نکنی . کاری را که حقیقتاً درست است انجام بده . حتی اگر دیگران آن کار را هزار بار انجام داده باشند، باز هم تازه بهنظر خواهد آمد .
▪ روز هفدهم :
راز مدیریت در این است که دیگران را در آرمان ها و اهدافت سهیم کنی و آنها را دوستان خودت بدانی تا همواره حمایتت کنند .
▪ روز هجدهم :
راز مدیریت در این است که پایبند اصول صحیح باشی و قضاوت های مردم را شاخص قرار ندهی .
▪ روز نوزدهم :
راز مدیریت در این است که اصول والایی را که در قوانین از پیش تعریف شده وجود دارد، در محبت و مهربانی جستجو کنی .
▪ روز بیستم :
راز مدیریت در این است که تیم انجام دهنده کار را مهم تر از نتیجه کاربدانی . یادت باشد که یک گروه خوب، می تواند محصولات مختلفی تولید کند .
▪ روز بیست ویکم :
راز مدیریت در این است که حب و بغض بر تصمیماتت اثر بگذارد .
▪ روز بیست ودوم :
راز مدیریت در این است که از دیگران همکاری و کمک بخواهی نه اطاعت و حرف شنوی .
▪ روز بیست وسوم :
راز مدیریت در میزان اشتیاق نسبت به کار است . اشتیاق نسبت به ایده هایت دیگران را وادار به پذیرفتن آنها خواهد کرد .
▪ روز بیست وچهارم :
راز مدیریت در این است که هر کاری را با طیب خاطر انجام دهی .
▪ روز بیست وپنجم :
راز مدیریت در این است که از انجام کار بیش از نتیجه کار لذت ببری . در این صورت، با توجه به متغیربودن چیزها، توانایی تو برای انگیزه دادن به دیگران همواره ثابت خواهند ماند .
▪ روز بیست وششم :
راز مدیریت در این است که انجام هر کاری را به مثابه راهی بدانی که سرانجامش به کامیابی منتهی می شود .
▪ روز بیست وهفتم :
راز در این است که با ایجاد انگیزه در دیگران، باعث شوی به استعدادهای متعالی خود ایمان بیاورند .
▪ روز بیست وهشتم :
راز مدیریت در این است که در کار، از قدرت دلیل و منطق استفاده کنی و قلبت هم راهنمایت باشد .
▪ روز بیست ونهم :
راز مدیریت در دوست داشتن دیگران است . نباید دیگران را از خودت جدا بدانی، زیرا آنها جزئی از حقیقت والای وجود تو هستند .
▪ روز سی ام :
راز مدیریت در بزرگواری است، نه در کینه جویی نسبت به دیگران . هنگامی که دیگران موجب آزار تو می شوند، یادت باشد که خود را بیشتر از تو آزار می دهند . پس در سکوت با آنها همدردی کن
▪ روز سی ویکم :
راز مدیریت در شوخ طبعی است . با دیگران بخند، اما هرگز به دیگران نخند .

نویسنده : والترز

منبع:ویستا

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :