اصول بهره وری و رابطه آن با کیفیت
آنچه مسلم است، نقش مهم را در بهبود بهره وری عامل انسانی بر عهده دار د. برای استفاده مطلوب و بهینه از نیروی انسانی
به سه اصل نیاز داریم :
_ اصل آگاهی ( دانش، تجربه و تخصص، پژوهش و تحقیقات )
_ اصل انگیزه
_ اصل مدیریت (مدیر یت و سازمان دهی منابع طبیعی و انسانی ).

افزایش بهره وری از ترکیب و تلفیق منابع مختلف، سازمان دهی و برنامه ریزی صحیح و جامع تحقق پذیر اس ت.
انتخاب مناسب
افراد، تقسیم کار، ارزیابی، پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کار انجام شده، پشتوانه و ارکان بهره وری محسوب م ی شون د.
نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ را شاید بتوان مدیریت در شرایط وجود اهداف متناقض برای مدیران نامی د. همان طور
که می دانیم مدیران آمریکایی و ژاپنی در واقع دو سیستم یا دو سبک مدیریتی مختلف را به کار می گیرن د. مدیران شرکتهای
آمریکایی تأکید بیشتری بر بازده سرمایه و سود سرمایه برای سهام داران خود دارن د. در حالی که رقبای ژاپنی آنها بر افزایش
سهم فروش محصول خود در بازار، عرضه محصول جدید به بازار، ساختن تصویری مناسب از شرکت در اذهان و به برقراری
نظام کیفیت مناسب در شرایط و محیط کار توجه بیشتری دارن د.
وجود پیچیدگی ها و مشکلات در عصر حاضر، مدیریت امروز را به این حقیقت آگاه کرده است که حتی با اجرای مدیریت کیفیت
فراگیر و مهندسی مجدد سازمانها قادر نخواهد بود به صورتی سیستماتیک اهداف متناقض را برآورده ساز د. بسیاری از این
اهداف، اگر چه نه همه آنها در ذات خود متضا د هستن د. مثلاً در عین حال که شرکتها باید به دنبال نیروی کار وفادار باشند از
طرف دیگر در صورت لزوم به اخراج کارکنان خود یا کاهش تعداد آنها به اندازه صدها یا هزاران نفر نباید اهمیتی بدهن د.
فلسفه مدیریت بهره وری فراگیر، نه تنها اصول مدیریت بر مبنای هدف، مدیر یت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد را در بر دارد،
بلکه به مهمترین و بنیادی ترین هدف اصلی جوامع یعنی بهبود سطح رفاه انسانها از نظر مادی و معنوی به طور مستمر تکیه
دار د. به عبارتی مدیریت بهره وری فراگیر سازمانها را از نادیده انگاشتن سیستم های انسانی در کنار سایر س یستم ها باز می دارد .
بازسازی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در ارتقای سطح کیفیت کالا و خدمات و گسترش فرهنگ مصرف تأثیر بسزایی
داشت و باعث شد که سرعت تکامل و گسترش فعالیتهای کیفی، در عرصه بازرسی و کنترل، در دوران پس از جنگ افزایش یابد
و بعد از آن به تدریج سیستم های کیفی در جوامع صنعتی جهان مطرح شو د.
که یک کارشناس کیفیت بود، پس از جنگ جهانی به ژاپن رفت و آموزه های خود را جهت افزایش توأم « دمینگ » دکتر
بهره وری و کیفیت در صنایع ژاپن در اختیار مدیران ژاپنی قرار داد و در اندک مدتی توانست صنایع ژاپن را به واقع متحول کن د. به
نامیده می شو د. تئوری دکتر دمینگ که بر مبنای ۱۴ « جایزه دمینگ » همین دلیل امروزه عالی ترین جایزه کیفیت ژاپن به نام او
اصل بنا نهاده شده تحولی عظیم در کشورهای در حال توسعه از خود به جای نهاد که بررسی این اصول بسیار مهم و راهگشا به
نظر م یرسد . در اینجا به اختصار به این ۱۴ اصل اشاره ای می کنی م:
_ اصل اول : بهبود محصولات و خدمات و برنامه ریزی برای آیند ه. مدیریت ارشد با توسل به کار گروهی مدیران میانی و با
تمام قوا و تمامی امکانات موجود باید سعی کند که کیفیت محصولات و خدمات به طور مداوم بهبود یابد .
_ اصل دوم : قبول یک فلسفه جدی د. ما در دورانی اقتصادی به شدت در حال پیشرفت و اطلاعات مدار زندگی می کنیم . در
این دوران ارزشهای فرهنگ اقتصادی توسط تمامی کارکنان شرکت نقشی اساسی را در موفقیت شرکت ایفا می کند و از بروز
عواملی که ممکن است اقتصاد شرکت را وادار به سیری نزولی ک ند، جلوگیری خواهد کرد . بدین منظور باید حتماً فرهنگ سازی

اقتصادی کارکنان و القای روحیه و فلسفه نوین تولید را در دستور کار مدیران ارشد سازمانی قرار داد .
_ اصل سوم : از وابستگی به بازرسی انبوه اجتناب کنی د. باید دانست که بازرسی نهایی در ماهیت کیفیت محصولات ساخت ه شده
تأثیر نمی گذارد و در نهایت تنها قادر است که محصولات منطبق و نامنطبق را شناسایی کند از این رو باید این نوع از بازرسی را
به تدریج به سوی کنترل کیفیت فرایند سوق داد .
_ اصل چهارم : کیفیت مواد ورودی را بهتر کنید . بسیاری از مشکلات و معضلات مربوط به خط تولید و کیفیت نامناسب
محصولات نشأت گرفته از مواد اولیه و ماشین آلات نامناسب اس ت. از این رو استفاده از روشهای آماری برای رسیدگی به وضع
کیفی مواد ورودی و تصمیم گیریهای مدیریت تدارکات در انتخاب منابع خرید ضروری به نظر م یرسد .
_ اصل پنجم : مشکلات را بیابی د. جستجو ب رای یافتن مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها باید مستمر باش د. از این رو، سیستم
ممیزی مدیریت باید به طور دائم تمامی دستورالعملها و فرایندهای مربوط به برنامه ریزی، تدارکات، تولید و تضمین کیفیت را
مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد .
_ اصل شش م: روشهای مدرن آموزشی برقرار کنی د. برای استفاده از توانمندیهای مدیران و پرسنل باید از روشهای مدرن
آموزشی استفاده کر د. آموزش و یادگیری علوم و فنون مرتبط با صنعت شما برای آگاهی از تغییرات دائمی مواد، روشها، طراحی
محصول، ماشین آلات، تکنیک ها و خدمات باید اجباری باشند .
_ اصل هفتم : روشهای مدرن سرپرستی را برقرار کنی د. برای آنکه کارکنان بتوانند وظایف محول شده را به بهترین نحو انجام
دهند، باید توسط مدیریت، پشتیبانی، هدایت و کنترل شون د. این اعتقاد باید بین مدیران قوت گیرد که بهبود سطح کیفیت
محصولات باعث بهبود سطح بهره وی نیز می شود .
_ اصل هشتم : ترس و وحشت را دور کنی د. استقرار روشهای ارتباطی و اطلاعاتی صحیح در سطوح مختلف شغلی شرکت باعث
می شود که ترس از تشکیلات سازمانی دور شود و زمینه های ارائه کار بهتر و بازدهی بیشتر برای تمامی کارکنان شرکت مهیا
شو د.
_ اصل نه م: سدها را بشکنی د. مدیریت باید موانعی را که بر سر راه ارتباط و همکاری بین واحدها و قسمتهای مختلف وجود
دارد، از میان بردارد . در این صورت، واحدهای مختلف سازمان با یکدیگر هماهنگتر و با روشن بینی بیشتری کار خواهند کرد .
_ اصل دهم : از اهداف پراکنده و بدون برنامه ریزی پرهیز کنی د. مدیریت باید از شعار دادن و نصیحت کردن نیروی فعال در
و ... چنانچه راه « ارتقای سطح بهره ور ی » ،« کار بدون عیب و نق ص » ،« همان بار اول کار را درست انجام دهید » : مواردی مانن د
حل عملی و روشهای اجرایی مناسب برای آنها تهیه و برنامه ریزی نکرده است، بپرهیز د. این گونه شعار دادن بدون توجه به
روش اجرایی، بیشتر ایجاد بی نظمی و نفاق می کند تا کارساز باش د. اصولاً مشکلاتی نظیر کاهش سطح کیفیت محصول و یا
سیر نزولی منحنی بهره وری به خاطر ناکارایی و گردش نادرست سیستم به وجود می آیند که عموماً رفع و حل آنها خارج از
حیطه قدرت کارکنان و در مواری حتی خارج از حیطه قدرت سازمان اس ت. پس باید واقع بین بود و انتظارات نابجا و فراتر از
امکانات از پرسنل نداش ت.
_ اصل یازدهم : از تغییر حجم کار استاندارد پرهیز کنی د. اصولاً تعیین حجم کار استاندارد مانعی بر سر راه بهبود مداوم کیفیت و
بهره وری است و هزینه های تمام شده محصول را افزایش می دهد و کارکنان را در انجام بهتر کار یاری و پشتیبانی نمی کن د.
البته این بدان معنا نیست که کارکنان را به حال خود رها کرد تا با هر سرعتی که دوست دارند تولید کنند؛ بلکه باید یک نوسان
مناسب را تعیین کرد .
_ اصل دوازدهم : موانع را برای رسیدن به سربلندی و افتخار از میان برداری د. مدیریت باید شرایط پیشرفت و تکامل همه
جانبه را برای کلیه پرسنل فراهم کند و آنها را در رسیدن به این اهداف تکاملی یاری رساند.

_ اصل سیزدهم : برنامه های پرمحتوای آموزش برقرار کنی د. یک شرکت برای رشد و پیش رفت مستمر نیاز به پرسنل خوبی
دارد که دائماً درحال آموزش، مطالعه و یادگیری باشند و باید توجه داشت که تمامی رقابتهای سالم شغلی از علم و دانش ریشه
می گیرد .
_ اصل چهارده م: ایجاد ساختاری مناس ب. این اصل مدیریت ارشد را موظف می کند که مسئولیت بهبود مداوم کیفیت و
ب هره وری را عهده دار شود و تلاش کند که ساختار سازمانی به گونه ای عمل کند که تمامی جزئیات اجرایی سیزده اصل قبلی
انجام شو د. نقطه شروع و پایان چهارده اصل دکتر دمینگ در همین اصل اس ت. چرا که سیزده اصل قبلی بدون داشتن ضمانت
اجرایی کافی از سوی مدیران ارشد که در قا لب ساختار سازمانی نمود پیدا می کند، هرگز قابلیت اجرا پیدا نمی کند و کاربردی
نخواهد داشت .
سه استراتژی عمده برای بهبود بهره وری
زمانی که بهره وری کل افزایش یابد، هزینه تمام شده به ازای هر واحد، کاهش می یاب د. بنابراین می توانیم با توجه به رابطه
یکی از این سه راه را برای بهبود بهره وری در ، « قیم ت= هزینه تمام شده + حاشیه سود » بین بهره وری کل و هزینه و اینکه
نظر بگیریم :
۱ . قیمت کمتر محصول به معنای افزایش سهم بیشتر از بازار و در نتیجه سود بیشتر در آینده
۲ . قیمت قبل اما کسب سود بیشتر به ازای هر واحد
۳ . همزمان قیمت کم تر و سود بیشتر
منبع : کمیته بهره وری اداره کل
تهیه و تدوین : سید مسیح حسینی

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :