1/?

  چه شغلی را باید انتخاب کنید

  لطفا برای هر سوال یک جواب انتخاب کنید. دو گزینه برای هر سوال وجود دارد که ممکن است هر دو به نحوی مناسب شما باشد ولی همواره گزینه ای را انتخاب کنید که بیشتر مناسب شماست

  این آزمون برای این طراحی شده که شما خودتان را بهتر بشناسید. هیچ یک از جواب ها خوب یا بد نیستند بنابر این آنچه را که فکر می کنید انتخاب کنید نه انتظارات دوستان، رئیستان، پدرتان یاغیره

  • تعداد بسیار زیادی شغل در این آزمون در نظر گرفته شده است
  • اثر جنسیت نیز در آزمون اثر گذار است
  دریادلان
  • R: واقع گرا
  • E: کارآفرین
  • S: اجتماعی
  • C: معمولی
  • A: هنری
  • I: سرمایه گذار

  دوباره تست رو بده