نقش زن در تعلیم و تربیت خانواده
نقش زن در تعلیم,نقش زن در تعلیم خانواده,نقش زن در تربیت و تعلیم,نقش مهم زن در خانواده,خانواده,اخلاق,تعلیم,تربیت,پرورش,تربیت,تعلیم,بیان,دیگر,نمای,خدای,نقش,خدا,نم

جایگاه زن در اسلام تا چه اندازه است؟

زن آئینه تمام نمای شخصیت انسان است . او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد. این وجود سراسر نیاز، خود نیازمندان را غنا می بخشد، آنان را به كمال معنوی سوق می دهد تا با احاطه بر كلیات هستی و شناخت برهانی به مبدا و غایت وجود دست یابند. آنان را به جایگاهی می رساند كه جز قداست و پاكی چیزی نیست، به راستی این وجود لطیف با همه ظرایف روحی كه دیگران ضعیف می خوانندش، چگونه می تواند جلوه و جمالی از حق و عامل تجلی صفات الهی در سایرین باشد؟ رمز آن قدرت عظیم  كه در این وجود نهفته است در چیست؟ اندیشه های والا و نگرش عمیق و دقیق، راز این حكمت را در قدرت پرورش و تعلیم می دانند كه از دامن زن و بلكه از بطن او آغاز می گردد.

 

نقش آموزش و مشاورۀ خانواده در شکل گیری خانوادۀ متعالی

نقش هاي چندگانه زن؛ از نقش اجتماعی تا اهمیت مادري زنان علاوه بر اینکه در جامعه می توانند تاثیر مستقیم داشته باشند با نگھداری و تربیت فرزندان و ھمچنین تاثیرگذاری بر شوھر، بر جامعه تاثیر غیرمستقیم نیز دارند و از طریق فرزندان و شوھرش، زنان و مردان خوبی را به جامعه تقدیم می کند.

جامعه انسانی با خلاقیت ھا و تعامل ھای زنان ومردان پیشرفت و ترقی می کند. نقش زنان در زندگی روزمره بسیار حیاتی است. نقش زنان و مردان نقش تکمیلی دو دست انسان در انجام امور زندگی است. ھر دست کارھای به خصوصی را انجام می دھد و در کنار ھم امور زندگی را پیش می برند. جایگاه زنان نیز چیزی شبیه آن است. برخی کارھای بشری برای مردھا و زن ھا یکسان است، اما ھر دو در جامعه وظایف ویژه ای نیز دارند که با یکدیگر متفاوت است و این امر به دلیل اختلاف طبیعی آنان است.

امروزه زنان در زمینه ھای متعددی مشغول به کار ھستند به آنھا علاوه بر کارھای منزل، مسئولیت ھای دیگری را نیز برعھده دارند و جز در موارد بسیار محدود، آزاد ھستند.

بنابراین مسئولیت ھای اجتماعی آنھا گستره عظیمی را شامل می شود. امام خمینی(ره) بر این موضوع تاکید بسیار زیادی داشته اند و فرمودند: "بانوان ایران در این نھضت و انقلاب سھم بیشتری از مردان دارند... در تربیتی که اشتغال دارند... باز سھم بزرگی در این انقلاب دارند." و "اگر زن ھای انسان ساز، از ملت ھا گرفته شود، ملت ھا به شکست و انحطاط مبدل خواھند شد". این دو عبارت فوق، بیانگر اھمیت نقش زنان در جامعه کنونی از دید حضرت امام است.

بررسی نقش زن در خانواده (بخش سوم)

نقش زنان در خانواده خانواده

واحد اصلی جامعه است و زنان در حفظ کانون خانواده نقش کلیدی دارند، آنھا امور منزل، نگه داری از بچه ھا را انجام می دھند و در عین حال با انجام کار در خارج از خانه به اقتصاد خانواده کمک می کنند. زن می تواند شوھرش را به انجام کارھای خوب ترغیب کند و یا به سمت کارھای بد سوق دھد که نھایتا تاثیر بدی در جامعه خواھد داشت. در این زمینه، امام خمینی(ره) فرموده است: «صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد.»

بنابراین صلح و آرامش، موفقیت یا انحرافات، نارضایتی، ناپاکی و فساد خانواده و ھمچنین سرنوشت گروه ھای اجتماعی و افراد جامعه، به زنان آن جامعه وابسته است.

این عبارت از امام خمینی(ره) بیانگر این جایگاه است: «زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظھر تحقق آمال بشر است.»

نقش مادری

"مادر خوب بچه خوب تربیت می کند؛ و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از ھمان دامن مادر، منحرف بیرون می آید". "اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است".

مادر از بچه ھایش نگھداری می کند و نقش کلیدی در تربیت آنھا دارد. نگھداری و مراقبت مادر از بچه ھایش بر کل زندگی بچه ھایش تاثیر دارد، بنابراین، انسان سازی نیز در ید قدرت زنان است. کامیابی، موفقیت و دوام جامعه بستگی به این مساله دارد. اگر یک زن خوب باشد، طبیعتا کودک وی نیز خوب خواھد بود.

زنی که آگاھی و بینش خوبی از زندگی داشته باشد می تواند بچه ھای خوبی تربیت کند و خانواده خوب، سازنده جامعه خوب است، پس زنان در ساختن یک جامعه خوب نقش مھمی دارند و خوب و بد بودن جامعه رابطه زیادی با زنان آن جامعه دارد.

نقش زنان در تعلیم و تربیت

زنان نقش اساسی در تعلیم و تربیت جامعه دارند. امام خمینی(ره)، در این مورد می فرماید: "از دامن شما باید این مطلب شروع شود که بچه ھا را تربیت کنید، یک تربیت صحیح اسلامی... اگر دید مادر آدم صحیحی است، پدر آدم صحیحی است این صحیح بار می آید... جامعه صحیح می شود". "بچه ھا از مادر بھتر چیز اخذ می کنند. آنقدری که تحت تاثیر مادر ھستند، تحت تاثیر پدر نیستند، تحت تاثیر معلم نیستند".

شایان توجه است که عشق و عاطفه مادری در تربیت فرزندانش در کسب آموزش واقعی و بنیادین برای زندگی آینده شان موثر است. فرزندان به اعمال و رفتار مادرشان نگاه می کنند و آشکارا اھداف و خلق و خوی وی را دنبال می کنند.

امام خمینی(ره) در این مورد فرموده است: "زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دھد که از برکاتش یک جامعه، بلکه جامعه ھا به استقامت و ارزش ھای والای انسانی کشیده شوند ومی تواند بالعکس آن باشد".

امام خمینی (س) - ریحـانه آفـریـنش (نقش زن در تربیت انسان با تأکید ...

در مكتب قرآن ، انسانیت را ابتدا  تزكیه لازم است، سپس افشاندن بذر آموزش. در مقام تعیین این دو عامل ارزشمند قرآن ابتداتربیت را توصیه می نماید، تا تزكیه بر آن مقدور گردد.  تربیت نفس كه باید از خواستگاه ایجاد و جایگاه تولد مهیای پاكی و عفاف گردد رسالتش به عهده اولینمربی حیات یعنیeاست. وجود ناتوانی به امانت به وی سپرده می شود تا به حول و قوه الهی وی را صاحب توان وقدرت نماید. (الله الذی خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه) این توانمندی می تواند در مسیر هدایت یا ضلالت باشد و زن بیشترین نقش را در استقرار هر یك از دو مسیر فوق در تكامل شخصیت انسان دارد. همراهی تعلیم و تربیت با تزكیه نفس، سازنده انسانی است والا یعنی همان انسان صاحبعلم و تقوا.

دامن مادر اولین كلاس درس و بهترین محل تربیت كودك است، خانواده نخستین جایگاه آموزش و پرورش او است. ظهور و بروز استعدادهای زیستی، فكری  و عاطفی وی تحت شعاع این كانون قرار دارد و از گرمی وجود مادر نشأت گرفته و كمال می یابد، به نحوی كه آثار آن تا پایان حیات در جهان ماده و تداومش در نشئه روح باقی خواهد ماند.

 

تماس پوستی مادر و نوزاد، یک بغل آرامش | مجله نی نی سایت

زن پایه گذار وجود و حیات آدمی است، در پی ریزی اساس و ساختار شخصیت انسان، زن معماری نقش آفرین و هنرمندی چیره دست است. او با رفتار خود آینده طفل را رقم می زند و اینگونه است كه به معراج رفتن مرد از دامن زن میسر می گردد. ادیان اهلی حكما و دانشمندان در این امر اتفاق نظر دارند كهبشردرسایه تربیت صحیحبهسعادترسیده و یا در مسیر طوفان های صلالت و گمراهی در چنگال شقاوت گرفتار می آید و نیز متفق القولند كه آن بخش از تعلیم و تربیت كه به دوران كودكی و طفولیت فرد مربوط می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است،به گونه ای كه دوران كودكی را پدر حیات آدمی دانسته اند.

در آموزشگاه بزرگ حیات نقش اول در تعیین ساختار شخصیت كودك برعهده مادر است. او محور عاطفی خانواده را در ید قدرت خویش دارد و محبتش سبب رشد عاطفی می گردد. حاصل این ویژگی و نقش پذیری كودك از افعال و اقوال مادر است، كه آینده او رامعنی می بخشد و از طریق تجلی صفات ثانویه می تواند، انسان هایی وارسته و زنان و مردانی بزرگ و با فضیلت به حیات اجتماعی و تاریخ بشری تقدیم و نقش مستقیم خود را در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید؛ یا اینكه بر اساس مضامینی از نظر اسلام مطرود و بر اساس تقلید و تزریق فرهنگ بیگانگان و سرسپردگان كودك را از بدو تولد از دامن پر مهر و محبت خویش جدا نموده و با اشتغالاتی بی اساس و مبتذل و بدور از منزلت علمی و فرهنگی و شخصیتی زن، دختران و پسرانی بیمار گونه و انسانهایی با عقده های روانی و مشكلات اخلاقی، وابسته به فرهنگ غرب و شرق، بی ثبات، بی اراده و ... تحویل جامعه دهد.

 

جایگاه خانواده و نقش آن در تعلیم و تربیت» در دست تهیه است/ مدارس ...

 

.. و تو ای زن با همه اوصاف كریمانه و نفوذ ماهرانه خود و توانمندی عادلانه كه در استعدادهای بالقوه خویش داری، چگونه آن را تجلی می بخشی؟

آیا در انتظاری كه بدور از تلاش و پویش، به طور معجزه آسا، فطرت  پاكت در دامن عفیفت ظهور یابد و یا آنكه بدنبال كسب بینش و معرفت الهی هستی؟

آیا می دانی كه هنز مدیریت و تدبیر صحیح در گردش فضای معنوی خانواده به دست توست؟ تو هستی كه نقش پایداری و بقای خانه و خانواده را رقم زده و به دنبال آن محیط دنیا را از آلودگی ها و خبث و تشبثات شیطانی پاك و مصفا می نمایی . به خود آئیم و حیات انسان ها را مظهر تجلی نعم الهی و عفت و پاكدامنی، ایثار و فداكاری ، عطوفت، مهرورزی، و خلوص و شهامت و شجاعت گردانیم، تا بدین وسیله افتخار تربیتِ بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ را داشته باشیم .   

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :