شعر
شعرهای فارسی ، شعر عاشقانه ، اشعار فارسی ، انواع شعر ، شعر چیست را در آکاایران بخوانید

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد شعر را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: شعر کلام زیبا و موثریست که احساسات بدیعی انسان را به حرکت می آورد. در تعریف آن گفته اند: (( هر اثر فکری و حسی که تنها در قالب الفاظ و کلمات ریخته شده و باخیالات و مجازات مزین شود و تاثرات و هیجانات روحی بار آورد، شعر است.)). با ما همراه شوید تا مطالبی درمورد شعرها مطالعه کنید.

Image result for ‫شعر غزل‬‎

شعر

آکاایران: در زبان یونانی شعر ( پوایسیس) از ماده ( پوایس) به معنی ساختن است. شاعر یعنی سازنده را گویند. شعر در عرف منطقی کلام مخیل است، و در عرف متا خران کلام موزون مقفی چه بر حسب این عرف هر سخنی که دارای وزن و قافیتی باشد خواه آن سخن برهانی باشد و خواه خطابی و خواه صادق و خواه کاذب آنرا شعر خوانند. و اما قدما شعر را کلام مخیل گفته اند.

استاد سلجوقی می گوید: (( شعر از فنون ظریفه است به معنی کلمه عبارت است از یک الهام قلبی و روحی آنهم از فیض دنیای برین. قریحه و ضمیر دو فرشته اند که روح شعر را از آسمان برین به شاعر فرود می آورند و در عین حال عمیق ترین ، راست ترین و موزون ترین زیبایی های شکل  را نیز تلقین میکنند و بر رهنمایی این دو فرشته است که شاعر می تواند حدود ذاتی و ابدی فن خود را بهتر از همه به وضاحت بداند و بشناسد.))

لامارتین می نویسد: (( شعر یک زبان کامل است. زبان عالی که بیک باره گی شخصیت آدمی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. روح او را از جنبه حساس به تصرف در می آورد. گوش او را چون آهنگ موسیقی  نوازش میدهد و قوه تخیل او را به منتها درجه عنان گسیخته می سازد.))
داریوش شاهین می نگارد: (( این چه زبانی است که آنرا عارف و عامی، خرد و بزرگ بگوش جان می شنوند و به زبان دل باز گویش می کنند؟ این چه زبانی است که ما را در رویاهای شیرین گذشته نوازش می دهد، و آرزو های نا یافته را یافته می نماید؟ به شب روشنی می بخشد و بروز شکوه میدهد. به آفتاب گرمی می بخشد و به مهتاب شور و سر مستی به جدایی می بخشد و گاهی هم که بر سر لطف نباشد زبان به شکوه و فراق و اشک و زاری و نامرادی می کشاید. ولی با این حال باز هم حرفش شنیدنی و غمش خریدنی و نازش کشیدنی است. بی شک این زبان شعر است. زبان همه بی زبانی ها. ترانه همه شکسته ها و سرود همه بی سرودها.

شعر  از نگاه لغوی عده ء آنرا برابر واژه تازی شده ی "شیر" به معنای آواز ، سرود خواندن آورده و برخی آنرا برابر با "شعور" عربی به مفهوم دریافتن ، دانستن و بیان حالت پوشیده ی ادمی بیان میکند.

قدامه بن جعفر  شعر را سخن موزون و مقفا میداند که به معنای دلالت نمایید ، این تعریف باعث شد که شعر از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد . یکی از دیدگاه وزن و قافیه یعنی ساختار بیرونی و دیگری از انگاه چگونگی ارایه مطلب در آن.  امام سکاکی در مفتاح العلوم خود شعر را از نگاه منطقیان کلام مخیل و از نگاه متاء خران کلام موزن و مقفا میداند متاءخران یعنی دانشمندان عربی که دیدگاه اندیشه شان از منطقیان که ریشه اندیشه شان یونانی بودند عقب تر بودند.

هر شعر پیامد تجربه شاعر است که عناصر اندیشه خیال و احساس را در هم می آمیزد و تنها اندیشه و احساس نمی تواند سازنده شعر باشد . امروز آنچه از شعر تعریف می شود شعر به مفهوم وزن و قافیه نیست چیزی است که در گوهرش شعر است یعنی وزن و قافیه از سازه  های نخستین شعر بشمار نمیرود وزن و قافیه به زیبای ان می افزاید و حقیقت شعر چیزی است که از ناخود آگاه شاعر جوشش میکند و از راه زبان بیان می شود

" شعر نمودار صورت های زیباست که بر انگیزنده احساسات دورنی شاعر است و در خواننده وشنونده تاثیر ژرف بگذارد"  ویا " شعر بیان از احساسات واکنش های درونی شاعر است که در قالب واژه های زیبا و موزن جلوه گر میشود:

استا د شعفیی شعر را اینگونه تعریف میکند" شعر گره خورده گی عاطفه ، احساس و خیال  در زبان فشرده و آهنگین"  پس شعر دو عنصر دارد یکی بیرونی که مربوط به شاعر است و توانای های او که چگونه کلمات را بر می گزیند ، اما محتوا ی شعر چیزی است که مربوط به شاعر نیست بلکه از نا خود آگاه او بر می خیزد و توسط زبان ارایه میشود. امروز شعر در بند وزن و قافیه نیست . ما میتوانم سخن را که بدون وزن وقافیه باشد شعر بگوییم درصورتیکه عناصر احساس و تخیل را در خود داشته باشد و بعضی سخن های موزون است اما  شعر نیست چون از بیان صورت های خیالی تهی است. با آن هم نتوانستند از شعر تعریف درست ارایه نمایند.

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران

منبع : بخش اطلاعات عمومی آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی